Reģistrēties Pierakstīties

Vispārējie noteikumi

 

1.1. Termini

1.1.1. Visiem šeit lietotajiem terminiem saskaņā ar šiem Noteikumiem ir šāda nozīme:

 • „Kompānija” - SIA „JOKER.LV“, reģistrācijas numurs 40203343365, juridiskā adrese Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045.
 • „Vietne” - www.joker.lv, interneta adrese, kur tiek organizētas azartspēles.
 • „Likme” - naudas summa, kuru spēlētājs, izmantojot savu Lietotāja kontu, iemaksā, piedaloties interaktīvajā azartspēlē.
 • „Lietotājs” - klients, kurš ir reģistrējies Vietnē un izmanto tās pakalpojumus.
 • „Lietotājvārds” - Lietotāja izvēlēts vārds, izmantojot Kompānijas sniegtos pakalpojumus.
 • Lietotāja profils“ – katram Lietotājam tā reģistrācijas brīdī tiek izveidots atsevišķs profils Vietnē. Lietotāja profils satur informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, informāciju par Lietotāja dalībai totalizatorā reģistrētajiem kuponiem, veiktajām transakcijām un Laimestu vēsturi. Lietotāja profils satur Lietotāja kontu.
 • „Lietotāja konts” - Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt naudas līdzekļus, izmantot tos dalībai interaktīvajās azartspēlēs.
 •  „Laimests“ — naudas summa, kuru Lietotājam saskaņā ar azartspēles noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā Kompānija.
 • „Iemaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pārskaita uz Kompānijas bankas kontu un kuru vēlāk Kompānija pārvieto uz Lietotāja Kontu.
 • „Izmaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pieprasa kompānijai pārskaitīt no Lietotāja Konta uz savu reģistrācijas procesā norādīto bankas kontu.
 • „Interaktīvā azartspēle“ - azartspēle, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot interneta sakaru pakalpojumus.

1.1.2. Šie Noteikumi regulē Kompānijas Vietnes pakalpojumu izmantošanas kārtību un tie attiecas uz visiem Lietotājiem. Turpmāk tekstā – Noteikumi.

1.1.3. Kompānija nodrošina Interaktīvo azartspēļu pakalpojumus Vietnē.

1.1.4. Vietnē Noteikumi ir tulkoti vairākās valodās, taču tikai Noteikumu versijai latviešu valodā ir juridisks spēks starp Lietotāju un Kompāniju. Pretrunu gadījumā starp Noteikumu versijām dažādās valodās tiks ņemti vērā Noteikumi latviešu valodā.

1.1.5. Kompānija nav atbildīga par saistību neizpildi vai to nesavlaicīgu izpildi, ja to cēloņi ir nepārvaramas varas apstākļi (streiki, dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, epidēmijas, politiski lēmumi, normatīvo tiesību aktu izmaiņas u.tml.) vai jebkādi citi apstākļi kas iepriekš nebija zināmi un ko Kompānija saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst. Jebkurā no šādiem gadījumiem Kompānijai ir tiesības pilnībā pārtraukt vai uz laiku apturēt pakalpojuma sniegšanu.

1.1.6. Kompānijas pakalpojuma pilnvērtīga saņemšana var būt atkarīga arī no integrētu trešo personu sniegtiem pakalpojumiem (piemēram, bet ne tikai bankas tehniskie risinājumi maksājumu veikšanai u.tml.), Gadījumos, kad pakalpojuma pārtraukums ir saistīts ar trešo pušu sniegto pakalpojumu pārtraukumu, Kompānija iespēju robežās risina situāciju, taču Kompānija negarantē trešo pušus sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.

1.1.7. Kompānija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kas varētu būt saistīti ar šiem Noteikumiem, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēji vienojoties strīdu neizdodas atrisināt, tas risināms LR tiesā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

1.1.8. Sūdzības un pretenzijas Kompānija pieņem 30 dienu laikā no Likmes rezultāta paziņošanas dienas. Sūdzību var iesniegt: mutiski pa tālr. +37125757544 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30; rakstveida, nosūtot elektroniski uz e-pastu office@joker.lv; pa pastu nosūtot uz uzņēmuma biroju vai iesniedzot personīgi Katrīnas ielā 12, Rīgā, LV - 1045. Sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 15 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

1.1.9. Kompānijas darbības atbilstību LR normatīvajiem tiesību aktiem kontrolē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kas atrodas: Rīgā, Stabu ielā 18, LV-1011, http://www.iaui.gov.lv/.

1.1.10. Kompānija jebkurā brīdī var mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, iepriekš izmaiņas apstiprinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk tekstā – Inspekcija). Izmaiņas stājas spēkā, kad Inspekcija tās ir apstiprinājusi un Noteikumu jaunā versija tiek publicēta Vietnē.

1.2. Reģistrēšanās noteikumi

1.2.1. Tikai reģistrēti Lietotāji drīkst izmantot Vietnes pakalpojumus.

1.2.2. Lietotājs reģistrējoties norāda šādu informāciju:

1.2.2.1. vārds;

1.2.2.2. uzvārds;

1.2.2.3. personas kods;

1.2.2.4. dzimšanas datums;

1.2.2.5. bankas un IBAN konta informācija;

1.2.2.6. deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss;

1.2.2.7. kontakttālrunis;

1.2.2.8. e-pasta adrese;

1.2.2.9. lietotājvārds un parole;

1.2.2.10. maksimālā likmes noteikšanas metode;

1.2.2.11. apstiprinājums, ka vēlas saņemt Kompānijas sūtītos informācijas, piedāvājuma un reklāmas e-pastus;

1.2.2.12. apstiprinājums, ka Lietotājs ir vismaz 18 gadus vecs;

1.2.2.13. apstiprinājums, ka Lietotājs ar Noteikumiem ir iepazinies, izpratis un piekrīt tiem.

1.2.3. Reģistrējoties klientam jāveic sava personu apliecinoša dokumenta kopijas augšupielāde vai jāveic konta verifikācija ar SMART-ID rīku.

1.2.4. Pēc reģistrācijas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Kompānija 3 (trīs) darba dienu laikā veic personas datu un vecuma pārbaudi. Ja Kompānijai rodas aizdomas par norādīto datu patiesumu, tā var pieprasīt papildus dokumentu kopijas, vai apliecinājumus un bankas konta izrakstu. Kā arī Kompānija var veikt papildus pārbaudes, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas un maksājumu datu patiesumu.

1.2.5. Kompānija nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona ir uzzinājusi Lietotāja piekļuves pamatinformāciju un izmantojusi Lietotāja kontu.

1.2.6. Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Kompānija par savu personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī, izmaiņām, kontaktinformācijas un bankas konta maiņu.

1.2.7. Reģistrēties, veikt Likmes un izmantot Vietnes pakalpojumus drīkst tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.2.8. Reģistrējot Lietotāja kontu, drīkst norādīt tikai savus personas datus. Lietotāja kontu izmantot un likt Likmes drīkst tikai Lietotāja konta īpašnieks.

1.2.9. Lietotājs nedrīkst izpaust Lietotāja konta piekļuves pamatinformāciju: Lietotājvārdu un Paroli, citām personām. Ja Lietotājam ir radušās aizdomas, ka trešajai personai ir piekļuve Lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Kompāniju, nosūtot paziņojumu uz info@joker.lv, zvanot pa tālruni +37125757544, vai informējot klientu atbalsta speciālistu JOKER.lv live čatā. Ja Kompānijai rodas aizdomas, ka Lietotāja kontu izmanto trešā persona, Kompānijai ir tiesības Lietotāja kontu „iesaldēt“,( t.i. uz laiku liegt Lietotāja konta darbību, līdz faktu un informācijas noskaidrošanai).

1.2.10. Aizliegts likt Likmes trešo personu vārdā. Kompānija ir tiesīga šīs Likmes anulēt.

1.2.11. Kompānijai ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt papildus informāciju par Lietotāja identitāti un veiktajiem darījumiem, Lietotāja spēlē izmantoto līdzekļu izcelsmi, lai pārliecinātos par Lietotāja reģistrēšanās procesā sniegto datu patiesumu. Tikmēr, kamēr Lietotājs neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Kompānija ir tiesīga uz laiku liegt Lietotāja konta darbību, līdz faktu un informācijas noskaidrošanai.

1.2.12. Kompānija ir tiesīga atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju, bloķēt vai slēgt Lietotāja kontu, nepaskaidrojot iemeslus.

1.2.13. Viena persona nedrīkst reģistrēt vairāk par vienu Lietotāja kontu. Ja tiek konstatēts , ka Lietotājam ir vairāki Lietotāja konti un tie ir tikuši lietoti, neievērojot Noteikumus vai limitus, Kompānija ir tiesīga bloķēt visus Lietotāja kontus un anulēt limitu pārsniedzošās Likmes vai arī visas Likmes un Laimestus.

1.2.14. Katrai IP un mājsaimniecības adresei drīkst būt tikai viens Lietotāja konts, ja tie ir vairāki, tad par to jāziņo Kompānijai. Ja Kompānijai netiek par to paziņots, tā ir tiesīga anulēt daļu vai visas Likmes un Laimestus, kas ir veiktas no šīs adreses visiem Lietotāju kontiem.

1.2.15. Lietotāja konta iesaldēšanās vai bloķēšanas gadījumā Kompānija patur tiesības līdzekļu izmaksu veikt tikai pēc klienta finanšu līdzekļu izcelsmes konstatēšanas.

1.2.16. Kompānija katram Lietotājam var uzstādīt, vai mainīt jebkādus limitus, nepaskaidrojot iemeslus, kā arī noteikt ierobežojumus attiecībā uz noteiktām spēlēm, piedāvājumiem vai pakalpojumiem

1.2.17. Kompānijai ir tiesības atsavināt Lietotāja kontā pieejamos līdzekļus un neatgriezeniski slēgt Lietotāja kontu, ja ir konstatēts, ka Lietotājs ir veicis krāpnieciskas darbības un izmantojis sistēmu (ieskaitot mašīnas, robotus, datorus, programmatūru vai jebkādu citu automatizētu sistēmu vai algoritmus) ar mērķi apiet Kompānijas izmantoto programmatūru un/vai mēģinātu traucēt Kompānijas pakalpojumu saņemšanai.

1.2.18. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai tam tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, , sniedzot pieprasījumu personīgi rakstveidā Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijā vai izmantojot Vietnē pieejamo saiti uz inspekcijas tīmekļvietnes lieguma pieprasījuma sadaļu vai attālināti elektroniskā veidā portālā www.latvija.lv, autentifikācijai izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Minimālais lieguma termiņš ir 12 mēneši no dienas, kad fiziskā persona iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

1.3. Iemaksas noteikumi

1.3.1. Lietotājs drīkst papildināt savu Lietotāja kontu, tikai no sava vietnē reģistrētā bankas konta vai maksājumu kartes ar vienu no metodēm: internetbanka, kredītkarte vai bankas pārskaitījums.

1.3.2. Minimālā vienas Iemaksas summa ir 5 EUR (pieci eiro).

1.3.3. Naudas līdzekļu plūsma notiek tikai eiro valūtā.

1.4. Laimestu izmaksa

1.4.1. Uzvaras gadījumā Lietotājs ir tiesīgs saņemt Laimestu.

1.4.2. Ja Laimests ir izmaksāts nepareizi, Kompānija ir tiesīga pārskaitīt kļūdaino summu no Lietotāja konta uz savu kontu. Ja Lietotāja kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai atgrieztu nepareizi izmaksāto summu, Kompānija var pieprasīt Lietotājam atgriezt nepieciešamo summu. Lietotājam jāpārskaita nepamatoti saņemtā summa Kompānijas kontā bez aizkavēšanās.

1.4.3. Ja ir šaubas par Likmes pareizību un ir pamats uzskatīt, ka Likmes veikšanas procesā ir pārkāpti normatīvie tiesību akti, vai Noteikumi, Kompānija ir tiesīga apturēt Laimesta izmaksu līdz pārliecinās par klienta veikto darbību tiesiskumu un atbilstību Noteikumiem.

1.4.4. Veicot izmaksu, nauda tiek atgriezta uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tā tika ieskaitīta un kurš tika norādīts reģistrējoties Vietnē. Ja Lietotājs pieprasa izmaksu, neapgrozot iemaksas summu, Kompānija patur tiesības ieturēt komisijas maksu par transakcijas apstrādi.

1.4.5 Gadījumā, ja Lietotājs izmanto līdzekļus, kuri tika ieskaitīti kļūdaini Lietotāja kontā, piemēram, nepareizs rezultāts vai Laimesta aprēķins, un Lietotājs veicis darbību ar to, piemēram, veicis izmaksu vai Likmi, un ja Lietotāja konts pēc kļūdas labojuma ir negatīvs, tad Lietotājam ir jāatmaksā kļūdaini saņemtā summa.

1.4.6. Domstarpību par pieņemtām Likmēm gadījumā, Kompānijas ieraksti par Likmju  rezultātiem tiek uzskatīti par noteicošajiem.

1.4.7. Laimestu:

- kas nepārsniedz 720 EUR (septiņi simti divdesmit eiro) - izmaksā nekavējoties; 

- kas pārsniedz 720 EUR (septiņi simti divdesmit), bet nepārsniedz 14 300 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 24 stundu laikā;

- kas pārsniedz 14 300 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo maksājumu 30% apmērā no Laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

1.4.8. Kompānija ir tiesīga jebkādu šaubu gadījumā aizturēt laimesta izmaksu, līdz tiek gūts apstiprinājums par Lietotāja tiesībām saņemt laimestu. Lietotājam pēc Kompānijas pieprasījuma ir jāsniedz personu identificējoša informācija, personu apliecinoša dokumenta kopija vai cita pieprasītā informācija un dokumenti, lai Kompānija varētu pārliecināties, ka darījums nav aizdomīgs un nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorsima un proliferācijas finansēšanu un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem var veikt tā izmaksu.