Reģistrēties Pierakstīties

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt interaktīvo azartspēļu vietnes www.joker.lv lietotājus un apmeklētājus (turpmāk tekstā – Lietotāji) par veikto personas datu apstrādi, to mērķi un personas datu aizsardzības pasākumiem.

Joker.lv apstrādā Lietotāju personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Mums ir svarīga Lietotāju datu drošība kā arī lai Lietotāji būtu pārliecināti, ka, nododot savus personas datus, tie tiks apstrādāti tikai tiem noteiktajiem mērķiem.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Joker.lv”, reģ.nr.40203343365, juridiskā adrese Katrīnas iela 12, Rīga.

I Datu apstrādes pamatprincipi

Lai nodrošinātu atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus, Joker.lv ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:

- vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

- vācot personas datus, izmanto atbilstošus pasākumus, lai informētu Lietotājus un izskaidrotu, kā šie personas dati tiks izmantoti un kādiem mērķiem tiek vākti;

- saņem Lietotāju piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei, ja tas ir nepieciešams, nodrošinot pārredzamību un ļaujot atsaukt piekrišanu;

- likumīgu mērķu sasniegšanai vāc personas datus tikai tādā apjomā, kādā tie nepieciešami vākšanas mērķim;

- ierobežo piekļuvi personas datiem, nodrošinot, ka tiem piekļūst tikai uzņēmuma pilnvarotas personas, kas nodrošina konkrētā uzdevuma izpildi;

- visās savās darbībās apstrādā personas datus godīgi un likumīgi;

- neglabā personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski noteikts vai nepieciešams konkrētā datu apstrādes mērķa nodrošināšanai;

- glabā precīzus personas datus un nepieciešamības gadījumā tos atjaunina, kā arī nodrošina saprātīgus pasākumus, lai fiziskām personām būtu iespēja iegūt informāciju par viņu personas datiem un novērst tajos konstatētās neprecizitātes;

- izsniedz personas datus iestādēm tikai tiktāl, ciktāl to nosaka likums, vai izsniedz tos, saņemot attiecīgās personas atļauju;

- sistemātiski izvērtē datu privātuma riskus, kas saistīti ar personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu;

II Datu vākšanas nolūki

Ikvienam Lietotājam, reģistrējoties interaktīvo azartspēļu vietnē www.joker.lv, tiek lūgts norādīt par sevi šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, bankas konta numurs, banka, adrese, tālruņa numurs, e-pasts un lietotājvārds. Šī informācija nepieciešama, lai interaktīvo azartspēļu organizētājs varētu nodrošināt normatīvo tiesību aktu prasību izpildi attiecībā uz interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrācijas kārtību un nodrošinātu Lietotājiem pakalpojuma pilnvērtīgu saņemšanu, tostarp, laimestu izmaksu. Šo personas datu vākšanas pamats ir normatīvo tiesību aktu izpilde.

Ja Joker.lv rodas šaubas, vai Lietotājs ir norādījis patiesu informāciju, tas ir tiesīgs pieprasīt papildus personas datus un informāciju, tostarp lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par Lietotāja identitāti un sniegto datu patiesumu.

Joker.lv uz Lietotāja e-pastu un telefonu nosūta informāciju un reklāmu, ja Lietotājs, veicot reģistrāciju Joker.lv mājas lapā, būs atzīmējis, ka piekrīt informācijas un reklāmas sūtījumu saņemšanai. Lietotājam ikvienā brīdī ir tiesības atsaukt šo piekrišanu. Informācija par to, kā atteikties no Joker.lv sūtītās informācijas un reklāmām, ir ievietota katrā e-pastā un īsziņā.

Ja Lietotājs vēlas saņemt informāciju par katras dienas aktuālajām likmēm, tam ir jānorāda sava e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīta informācija. E-pasta adrese nepieciešama, lai varētu nosūtīt pieprasīto informāciju. Informācija par to, kā atteikties no Joker.lv sūtītās informācijas, ir ievietota katrā e-pasta ziņojumā.

Ja Lietotājs, autorizējoties spēlei, trīs reizes ievada nepareizu lietotājvārdu vai paroli, drošības nolūkos spēlētāja konts tiek bloķēts un uz spēlētāja reģistrācijas brīdī norādīto e-pastu tiek nosūtīta informācija par konta bloķēšanu un darbībām, kas veicamas, lai to atbloķētu. Vienlaikus tiek lūgts norādīt spēlētāja lietotājvārdu, vārdu un uzvārdu. Šī informācija nepieciešama, lai varētu identificēt spēlētāju un veikt nepieciešamās darbības spēles konta atbloķēšanai. Ja Joker.lv rodas šaubas par Lietotāja identitāti, tas ir tiesīgs pieprasīt papildus personas datus, lai pārliecinātos par sniegto datu patiesumu.

Lietotājam atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajam var tikt lūgts aizpildīt klienta identifikācijas anketu, kur tam jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, jānorāda informācija par izmantotās naudas līdzekļu izcelsmes avotu, informācija par to, vai klients ir vai nav politiski nozīmīga persona un patiesā labuma guvējs. Šis datu apstrādes mērķis ir noteikts saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, lai izpildītu šā likuma prasības, likuma subjektam ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus.

Joker.lv veic personas datu apstrādi par Lietotāja veiktajām darbībām azartspēļu vietnē www.joker.lv, tostarp spēļu vēsturi, maksājumu pārskatiem, pieslēgšanās informāciju u.c., šis datu apstrādes mērķis ir noteikts atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Telefonsarunas ar Joker.lv klientu atbalsta speciālistiem tiek ierakstītas, lai novērtētu un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti.

III Sīkdatņu izmantošana

Vietnē www.joker.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

Joker.lv sīkdatnes izmanto, lai noteiktu Konta īpašnieka izvēlēto valodu un lai tā tiktu automātiski noteikta, kad Lietotājs atgriežas Vietnē. Mūsu tīmekļa serveris reģistrē lapas, kuras Lietotājs apmeklē Joker.lv mājas lapā.

Lietotājam ir iespēja atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos ierobežojot sīkdatņu izmantošanu un to dzēšanu. Ja Lietotājs izvēlēsies dzēst daļu vai visu sīkdatņu izmantošanu, iespējams, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Ar plašāku informāciju par sīkdatnēm, to veidiem un izmantošanu var iepazīties www.allaboutcookies.org.

Lietotājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Lietotāju. Kā arī Lietotājam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, taču šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Joker.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

IV Bērnu aizsardzība

Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst izmantot Joker.lv pakalpojumus. Gadījumā, ja Joker.lv saņems informāciju, ka Lietotājs reģistrēšanas procesā ir sniedzis nepatiesus dzimšanas datus un faktiski nav sasniedzis 18 gadu vecumu, Joker.lv nekavējoties slēgs kontu un izdzēsīs attiecīgā Lietotāja personīgo informāciju.

Joker.lv ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus un grozījumus Privātuma politikā. Iesakām šo sadaļu apmeklēt regulāri, lai Lietotājs būtu informēts par aktuālo Privātuma politikas versiju.

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Joker.lv klientu atbalsta dienestu info@joker.lv.